πŸ“˜

Please Note

In order to create collection or trait offers, you'll first need to use our endpoint to build the payload. Please see the "Build collection and trait offers" section.

This endpoint is used to create collection and trait offers for a specified collection.

What are collection offers?
If you'd like to purchase into a collection but don't have a particular NFT in mind, collection offers allow you to make an offer that applies to all NFTs in a collection.

What are trait offers?
A trait offer is an offer that applies to every item in a collection with the specified trait. For example, this is a filter that shows every Cool Cat NFT where the trait face has value ditto. At the bottom of the page, you can see instructions for how to make a trait offer instead of a regular collection offer.

For more information on how to construct the protocol data, please refer to the Seaport overview

Sample Request

{
 "criteria": {
  "collection": {
   "slug": "cool-cats-nft"
  }
 },
 "protocol_data": {
  "parameters": {
   "offerer": "0x7817615d7A814b0c13c1dCdA5DE218f164860135",
   "offer": [
    {
     "itemType": 1,
     "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
     "identifierOrCriteria": 0,
     "startAmount": 10000000000000000,
     "endAmount": 10000000000000000
    }
   ],
   "consideration": [
    {
     "itemType": 4,
     "token": "0xBC4CA0EdA7647A8aB7C2061c2E118A18a936f13D",
     "identifierOrCriteria": 19037965945090966158356595113879502647353732085144250931011563342773955669732,
     "startAmount": 1,
     "endAmount": 1,
     "recipient": "0x7817615d7A814b0c13c1dCdA5DE218f164860135"
    },
    {
     "itemType": 1,
     "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
     "identifierOrCriteria": 0,
     "startAmount": 250000000000000,
     "endAmount": 250000000000000,
     "recipient": "0x0000a26b00c1F0DF003000390027140000fAa719"
    },
    {
     "itemType": 1,
     "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
     "identifierOrCriteria": 0,
     "startAmount": 250000000000000,
     "endAmount": 250000000000000,
     "recipient": "0xA858DDc0445d8131daC4d1DE01f834ffcbA52Ef1"
    }
   ],
   "startTime": 1666035569,
   "endTime": 1666035570,
   "orderType": 0,
   "zone": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
   "zoneHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
   "salt": 24446860302761739304752683030156737591518664810215442929803727092271586633706,
   "conduitKey": "0x0000007b02230091a7ed01230072f7006a004d60a8d4e71d599b8104250f0000",
   "totalOriginalConsiderationItems": 3,
   "counter": 0
  },
  "signature": "0x0"
 },
 "protocol_address": "0x00000000000000ADc04C56Bf30aC9d3c0aAF14dC"
}

Sample Response

{
   "order_hash": "0x551d03983a0d3bda03adea180418e5cb5bd821e667297c96d1c118c4c9954184",
   "chain": "ethereum",
   "criteria": {
    "collection": {
     "slug": "cool-cats-nft"
    },
    "contract": {
     "address": "0x1a92f7381b9f03921564a437210bb9396471050c"
    },
    "trait": null
   },
   "protocol_data": {
    "parameters": {
     "offerer": "0x2e1c64af8f2637a9e60bbc8a8676862160e31554",
     "offer": [
      {
       "itemType": 1,
       "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
       "identifierOrCriteria": 0,
       "startAmount": 4000000000000000,
       "endAmount": 4000000000000000
      }
     ],
     "consideration": [
      {
       "itemType": 4,
       "token": "0x1A92f7381B9F03921564a437210bB9396471050C",
       "identifierOrCriteria": 84153106084029437087430973750044509847343042902447319674261334744927458674953,
       "startAmount": 1,
       "endAmount": 1,
       "recipient": "0x2e1C64AF8f2637A9e60bbC8A8676862160E31554"
      },
      {
       "itemType": 1,
       "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
       "identifierOrCriteria": 0,
       "startAmount": 100000000000000,
       "endAmount": 100000000000000,
       "recipient": "0x0000a26b00c1F0DF003000390027140000fAa719"
      },
      {
       "itemType": 1,
       "token": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
       "identifierOrCriteria": 0,
       "startAmount": 200000000000000,
       "endAmount": 200000000000000,
       "recipient": "0xD98D29Beb788fF04e7a648775FcB083282aE9C4B"
      }
     ],
     "startTime": 1665757986,
     "endTime": 1666278120,
     "orderType": 0,
     "zone": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
     "zoneHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
     "salt": 24446860302761739304752683030156737591518664810215442929807550314380290621504,
     "conduitKey": "0x0000007b02230091a7ed01230072f7006a004d60a8d4e71d599b8104250f0000",
     "totalOriginalConsiderationItems": 3,
     "counter": 0
    },
    "signature": "0x2ef3d3db3ce141f639886fd4f3f4d19d799a03a448ba6b37edc2950d7166f7921f4904172ee7bb80981dda1028ed59ebfdac3234a1e4f69a579d704e0f2fdc671c"
   }
  }

Trait Offers
For trait offers, the only thing that changes is the criteria in the request should include a trait. Example below:

{
  "criteria": {
  "collection": {
   "slug": "cool-cats-nft"
  },
  "trait": {
    "type": "face",
    "value": "ditto"
 },
 ...
}
Language
Click Try It! to start a request and see the response here!