πŸ“˜

Note

Calling this endpoint does NOT fulfill the listing in question. It provides the data needed for the client to fulfill the listing directly through the protocol contract (on chain).

This endpoint is used to generate fulfillment data for listings. The response contains all of the information needed for clients to fulfill a listing directly on chain

Request

NameTypeDescription
listingobjectobject representing the listing to be filled
fulfillerobjectobject representing the filler

Listing Model

FieldTypeDescription
hashstringhash of the listing
chainstringname of the chain
protocol_addressstringaddress of the exchange contract used to place the listing

Fulfiller Model

FieldTypeDescription
addressstringwallet address of the intended fulfiller

Sample Payload

{
  "listing": {
    "hash": "0x6ba3577b78869b26210550176d7376577a1e2b10d76add5a8d022df9dc2f6429",
    "chain": "goerli",
    "protocol_address": "0x00000000006c3852cbEf3e08E8dF289169EdE581"
  },
  "fulfiller": {
    "address": "0xD77F375A33b1109e82f3C46A30537F1E019708eB"
  }
}

Supported Protocols:

 • Seaport 1.1 (0x00000000006c3852cbEf3e08E8dF289169EdE581)
 • Seaport 1.4 (0x00000000000001ad428e4906aE43D8F9852d0dD6)

Response

NameTypeDescriptionDescription
protocolstringname of the protocol contract
fulfillment_dataobjectdata needed to fulfill the listing on chain--

Fulfillment Data Model

NameTypeDescription
transactionobjectspecifies the name of the fulfillment method and the call data
ordersarray of objectarray of Seaport orders

Transaction Data Model

NameTypeDescription
functionstringthe protocol contract method used for listing fulfillment
chainintnumeric chain identifier
tostraddress of the protocol contract used for fulfillment
valueintwei value of the transaction
input_datadictdecoded call data

Sample Response

{
 "protocol": "seaport",
 "fulfillment_data": {
  "transaction": {
   "function": "fulfillBasicOrder((address,uint256,uint256,address,address,address,uint256,uint256,uint8,uint256,uint256,bytes32,uint256,bytes32,bytes32,uint256,(uint256,address)[],bytes))",
   "chain": 1,
   "to": "0x00000000006c3852cbef3e08e8df289169ede581",
   "value": 18398000000000000,
   "input_data": {
    "parameters": {
     "considerationToken": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
     "considerationIdentifier": 0,
     "considerationAmount": 16558200000000000,
     "offerer": "0x8ff072db4774ff09266d024e098905804f22cf81",
     "zone": "0x004c00500000ad104d7dbd00e3ae0a5c00560c00",
     "offerToken": "0x8b8d1225bb21ca07812ff3c2ee9358f7b5d90eca",
     "offerIdentifier": 379,
     "offerAmount": 1,
     "basicOrderType": 3,
     "startTime": 1672530112,
     "endTime": 1672531048,
     "zoneHash": "0x3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
     "salt": 1178663006809303457,
     "offererConduitKey": "0x0000007b02230091a7ed01230072f7006a004d60a8d4e71d599b8104250f0000",
     "fulfillerConduitKey": "0x0000007b02230091a7ed01230072f7006a004d60a8d4e71d599b8104250f0000",
     "totalOriginalAdditionalRecipients": 2,
     "additionalRecipients": [
      {
       "amount": 459950000000000,
       "recipient": "0x0000a26b00c1f0df003000390027140000faa719"
      },
      {
       "amount": 1379850000000000,
       "recipient": "0xb42120625f0a49efcff29772564f1392ca5d962d"
      }
     ],
     "signature": "0x90282853a66e974bd8d59a5d02ce6a19c2091a1b1b9ba449732c0f2eb7604071507573a91af97a81b9d84b45e39af22adbd232e4a51770e5e02a2ed77485f16d"
    }
   }
  },
  "orders": [
   {
    "parameters": {
     "offerer": "0x8ff072db4774ff09266d024e098905804f22cf81",
     "offer": [
      {
       "itemType": 2,
       "token": "0x8b8D1225bB21CA07812FF3c2ee9358f7b5d90EcA",
       "identifierOrCriteria": "379",
       "startAmount": "1",
       "endAmount": "1"
      }
     ],
     "consideration": [
      {
       "itemType": 0,
       "token": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
       "identifierOrCriteria": "0",
       "startAmount": "16558200000000000",
       "endAmount": "16558200000000000",
       "recipient": "0x8Ff072DB4774fF09266D024E098905804F22CF81"
      },
      {
       "itemType": 0,
       "token": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
       "identifierOrCriteria": "0",
       "startAmount": "459950000000000",
       "endAmount": "459950000000000",
       "recipient": "0x0000a26b00c1F0DF003000390027140000fAa719"
      },
      {
       "itemType": 0,
       "token": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
       "identifierOrCriteria": "0",
       "startAmount": "1379850000000000",
       "endAmount": "1379850000000000",
       "recipient": "0xb42120625f0A49EFCFF29772564f1392ca5D962D"
      }
     ],
     "startTime": "1672530112",
     "endTime": "1672531048",
     "orderType": 3,
     "zone": "0x004C00500000aD104D7DBd00e3ae0A5C00560C00",
     "zoneHash": "0x3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
     "salt": "0x105b73c286c329a1",
     "conduitKey": "0x0000007b02230091a7ed01230072f7006a004d60a8d4e71d599b8104250f0000",
     "totalOriginalConsiderationItems": 3,
     "counter": 0
    },
    "signature": "0x90282853a66e974bd8d59a5d02ce6a19c2091a1b1b9ba449732c0f2eb7604071507573a91af97a81b9d84b45e39af22adbd232e4a51770e5e02a2ed77485f16d"
   }
  ]
 }
}

Supported Functions:

 • fulfillBasicOrder (Seaport)
 • fulfillOrder (Seaport)
Language
Click Try It! to start a request and see the response here!